Skip to content

Dotacje

WNIOSKI O DOTACJE NA BUDOWĘ PRZEPŁAWEK DLA RYB

Aktualizcja

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków do działania 2.3 Bioróżnorodność programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027: Typ projektów: I. Korytarze ekologiczne Numer naboru: FEPW.02.03-IW.01-002/23

Data ogłoszenia naboru: 6  listopada 2023 r.

Krótki opis działania 

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody, zgodne z Priorytetowymi Ramami Działań (PAF) dla sieci Natura 2000 w Polsce na lata 2021–2027, mające na celu udrażnianie i przywracanie ciągłości korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym:

 • likwidowanie barier i sztucznych ograniczeń,
 • budowa przepławek (dodatkowo przewiduje się realizację zadań zmierzających
  do przywrócenia/ polepszenia reżimu hydrologicznego i zwiększenia zdolności retencyjnych), z uwzględnieniem systemu monitoringu prawidłowego funkcjonowania przepławek,
 • budowa przejść dla zwierząt,
 • łączenie rozdrobnionych kompleksów leśnych w zwarte i ciągłe struktury krajobrazu,
 • inne działania zapewnianiające możliwości migracji osobników gatunków chronionych między cennymi przyrodniczo obszarami z wykorzystaniem rozwiązań ekosystemowych.

więcej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/fepw0203-iw01-00223

Udrożnienie rzek, w tym budowa i modernizacja przepławek przy budowlach hydrotechnicznych jest obowiązkiem prawnym wynikającym z zapisu w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie(Dz.U. 2007 nr 86 poz.579).

§ 18 stanowi: Budowle piętrzące przegradzające rzekę wyposaża się w urządzenia zapewniające swobodne przedostawanie się ryb przez przeszkodę, o ile jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, a zbiorniki wodne kształtuje się tak, aby pozostawić ostoje i tarliska dla ryb.

W związku z wymogami budowy przepławek dla ryb informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dotacji na ich budowę lub modernizację.

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wszystkich kosztów budowy przepławki (dotacja w wysokości 100%), w tym prace projektowe. Na budowę przepławki można uzyskać środki finansowe wypłacane „z góry” w postaci zaliczki finansowej. Do uzyskania decyzji o przyznaniu dotacji na budowę przepławki nie wymaga się zezwoleń budowlanych. Dlatego można skorzystać z możliwości złożenia wniosku o dotację z koncepcją budowy przepławki. Po przyznaniu środków potrzebne będzie przedstawienie zezwoleń budowlanych.

W ramach Programu Operacyjnego  (PO RYBY) można – jako użytkownik lub właściciel budowli piętrzącej:

 • uzyskać 100% dofinansowania na budowę  lub modernizację przepławki, w tym prace projektowe (Dotacja obejmuje 100% inwestycji),
 • uzyskać zaliczkę finansową z ARiMR na inwestycję – co umożliwia realizację inwestycji bez angażowania własnych środków,
 • uzyskać sfinansowanie 100% kosztów przygotowania wniosku o dotację i potrzebnej dokumentacji do wniosku oraz koszty koordynacji wdrożenia dotacji, sprawozdawczości i jej rozliczenia,
 • zaliczyć VAT jako koszt kwalifikowany,
 • zrealizować inwestycję bez gwarancji bankowych.

Dotacje unijne można uzyskać na następujące zadania:

 • budowa albo odbudowa, przebudowa lub montaż urządzenia lub zespołu urządzeń, umożliwiających wędrówkę ryb migrujących (przepławki),
 • adaptacja, remont, wymiana, naprawa lub techniczne wyposażenie urządzenia lub zespołu urządzeń, umożliwiających wędrówkę ryb migrujących (przepławka), realizowaną w celu poprawy efektywności działania urządzeń lub poprawy bezpieczeństwa wędrówki ryb.

Beneficjentami dotacji na przepławki mogą być:

 1. inwestorzy, którzy są posiadaczami urządzenia wodnego lub jego części
 2. zarząd województwa – jeżeli projekt realizowany będzie w ramach określonego zadania i dotyczy urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb dwuśrodowiskowych, które nie znajdują się w posiadaniu samorządu województwa
 3. jednostki badawczo-rozwojowe, wyższe szkoły zawodowe kształcące w zakresie rybołówstwa morskiego
 4.  uprawnieni do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym oraz szkołom wyższym, placówkom Polskiej Akademii Nauk, jednostkom badawczo-rozwojowym, organom administracji publicznej, stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku.

Wnioskowanie o dotacje na przepławkę składa się z następujących etapów:

 • Etap wstępny – dotyczy rozpoznania problemu i sprzędzenia dokumentacji
  • wniosku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rybołówstwa, w sprawie ustalenie wspólnego interesu użytkowników wód, w związku z budową przepławki (zaakceptowanie koncepcji przepławki do sfinansowania z dotacji).
 • Wniosek złożony do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rybołówstwa, w sprawie ustalenie wspólnego interesu użytkowników wód, w związku z budową przepławki (zaakceptowanie koncepcji przepławki do sfinansowania z dotacji).

Uwaga: Koszty usług przygotowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania dotacji,  złożonej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, należy pokryć z własnych środków. Środki te w 100% są refundowane z uzyskanej dotacji na przepławkę.

Przygotowujemy ewentualne wyjaśnienia do uwag zawartych w opinii MRiRW.

 • Wniosek o dotację do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przepławkę oraz wniosek o płatność

Uwaga: wniosek można składać w ARiMR przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz budowlanego. Ostateczny termin przedłożenia pozwoleń wymagany jest po podpisaniu umowy o dotację, ale przed uzyskaniem środków finansowych na własne konto bankowe. Po podpisaniu umowy o dotację można uzyskać 70% zaliczki finansowej na poczet budowy przepławki.

Koszty usług przygotowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania dotacji należy pokryć z własnych środków. Środki te w 100% są refundowane z uzyskanej dotacji na przepławkę.

Powyższe wytyczne przygotowano na podstawie danych zawartych w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” (PO RYBY).

Wnioski w ramach nowego  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2023-2030 ) mogą ulec nieznacznej modyfikacji. Ogólne zasady przyznawania środków będą podobne jak w poprzednich Programach.

Przewiduje się, że nowe środki z PO RYBY 2023-2030 zostaną uruchomione ok. sierpnia 2023 roku (uzyskana informacja w MRiRW), ale już dzisiaj należy mieć przygotowaną dokumentację, aby w chwili uruchomienia środków przez  MRiRW, można było wystąpić z wnioskiem  w sprawie ustalenie wspólnego interesu użytkowników wód i przyznania dotacji.

O wszelkich zmianach dotyczące przyznawania dotacji będziemy informowali na bieżąco. Będą one również dostępne na  stronie MRiRW – Departament Rybołówstwa.

Już dziś skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści (projektanci, ichtiolodzy, hydrolodzy) udzielą wszelkich porad, jak aplikować o unijne środki.

Kontakt