Skip to content

Marian Mokwa

prof. dr hab. inż.
Marian Mokwa

Specjalista z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej. Profesor emerytowany związany pracą naukową i badawczą z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 2006 roku Kierownik Zakładu Hydrauliki i Hydrotransportu w Instytucie Inżynierii Środowiska UP. Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim i na Politechnice Wrocławskiej. Dorobek naukowy i badawczy obejmuje ok. 345 pozycji, w tym 145 prac opublikowanych i 200 raportów z prac badawczych, studialnych, ekspertyz, opinii i grantów. Był uczestnikiem ponad 100 konferencji krajowych i zagranicznych oraz organizatorem kilkunastu. Badania naukowe, którymi się zajmuje, koncentrują się wokół następujących zagadnień problemowych: kształtowanie geometryczne budowli wodnych (jazy, śluzy, elektrownie, przepławki), hydraulika koryt rzecznych, zasady projektowania i eksploatacji budowli wodnych, systemy ochrony przed powodzią, inżynierskie środki ochrony środowiska w budownictwie wodnym, w szczególności ochrony ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną.